Szkolenie Malarzy Przemysłowych (konstrukcji stalowych)

CEL  SZKOLENIA

 Malowanie przemysłowe jest specyficznym zawodem, wymagającym:

  • Szybkiej adaptacji do zmiennych warunków pracy wynikającej z:
   •  często zmieniających się farb i systemów powłokowych
   •  zmiennych wielkości, kształtów i przekrojów malowanych elementów
  • Sprawnej kontroli nad wydajnym systemem natryskowym, do czego wymagana jest:
   • Znajomość zasad działania sprzętu
   • Zdolność oceny jego stanu technicznego
   • Umiejętność doboru parametrów technicznych do prawidłowej aplikacji różnorodnych farb
  •  Umiejętności równomiernego nałożenia warstwy farby o wymaganej grubości
  • Zdolności do oceny  jakości przygotowania powierzchni do malowania
  • Znajomości własności farb i warunków stosowania ich w złożonych systemach
  • Przestrzegania warunków bezpiecznej pracy
  • Kontroli zużycia farb
  • Unikania błędów aplikacyjnych
 • Większość malarzy pracujących w wytwórniach konstrukcji stalowych dysponuje umiejętnościami opartymi na:
  • Doświadczeniu uzyskanym w warsztatach lakierniczych
  • Przyuczeniu do zawodu w trakcie praktyki produkcyjnej w WKS
 • Zasoby umiejętności praktycznych, bez znajomości zasad rządzących prawidłowym procesem malowania prowadzą do popełniania błędów, skutkujących:
  • Zwiększonym zużyciem farb
  • Nadmierną emisją i zanieczyszczeniem otoczenia
  • Popełnianiem błędów, pogarszających efekt ekonomiczny malowania
  • Wygenerowaniem dużych strat finansowych, jeśli pojawi się poważna reklamacja
 • Sytuacja taka jest spowodowana tym, że w Polsce nie istniał i nie istnieje zorganizowany system szkolenia profesjonalnych malarzy na potrzeby przemysłu konstrukcji stalowych i przemysłu metalowego
 • Celem naszego szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o zagadnieniach decydujących o prawidłowej organizacji i realizacji procesu malowania w przemyśle konstrukcji stalowych
 • Czynniki współzależne, nie wpływające bezpośrednio na jakość malowania przekazane są w sposób skrótowy, natomiast nacisk położony jest na kwestie związane bezpośrednio z techniką malowania i unikaniem wad powłok malarskich.

 

RAMOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Szkolenie podzielone jest na dwie części:

 • Seminaryjną, prowadzoną w sali wykładowej w formie prelekcji ilustrowanej zestawieniami danych, schematami i ilustracjami do omawianych zagadnień
 • Praktyczną, prowadzoną w pomieszczeniach malarni, gdzie następuje przećwiczenie przekazanego teoretycznie zakresu wiedzy o:
  • Przygotowaniu powierzchni
  • Sposobie postępowania z wyrobami lakierowymi
  • Przygotowaniu farb do aplikacji
  • Budowie i charakterystyce techniczno – użytkowej sprzętu aplikacyjnego
  • Kontroli i doborze parametrów sprzętu aplikacyjnego
  • Zasadach malowania typowych powierzchni i kształtów
  • Zestawie błędów popełnianych w trakcie malowania oraz sposobach ich unikania i naprawy
  • Prawidłowej organizacji procesu malowania
  • Prawidłowej technice prowadzenia natrysku
  • Przyczynach powstawania wad powłok lakierowych
  • Sposobie pielęgnacji i konserwacji sprzętu
  • Zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie użytkowania sprzętu aplikacyjnego oraz zasadach zachowań w strefie malowania
 • Pozyskana wiedza teoretyczna skontrolowana będzie w trakcie testu pisemnego

Szkolenia prowadzone są w ramach działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

Efektem końcowym, po pomyślnym zaliczeniu testów teoretycznych i praktycznych, będzie uzyskanie Certyfikatu Kwalifikacyjnego PSK w dwóch stopniach:

 • Certyfikat standardowy dla początkujących i malarzy praktyków o krótkim stażu pracy (do 2 lat)
 • Certyfikat wg. Normy D4228 – 95 ASTM, dostępny dla malarzy o stażu samodzielnej pracy co najmniej 2 lata

Szkolenia prowadzimy w zakładach macierzystych oraz w nowo zorganizowanym ośrodku szkoleniowym Teresin/Sochaczew (ok. 50 km na zachód od Warszawy)